php shell hacklink php shell seobizde.com sosyal medya yönetimi web tasarım izmir escort şişli escort

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

Select Page

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาไฟป่าและปัญหาฝุ่นและหมอกควันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายเตรียมรับมือสถานการณ์ไฟป่า ปัญหาฝุ่นและหมอกควัน
โดยให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน และให้ทุ่มเทสรรพกำลังและทรัพยากรเพื่อหยุดการเผา และควบคุมไม่ให้ปริมาณฝุ่นละอองสูงเกินค่ามาตรฐานตลอดปี 2563 พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลดจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ป่าให้เป็นศูนย์ และระดมสรรพกำลังทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ สนับสนุนการลาดตระเวนเฝ้าระวังและดับไฟป่า
ผลจากการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้ภาพรวมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวนจุดความร้อนลดลง ค่าฝุ่น PM2.5 ลดลง สามารถมองเห็นทัศนียภาพ ได้อย่างชัดเจนขึ้น รวมทั้งสามารถเพื่อสร้างแนวร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้อันมีค่าไว้ให้ลูกหลานสืบไป