Select Page

ความเป็นมา

         ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อป้องกัน แก้ไข และควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วยสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัด จำนวน 11 สถานี 21 หน่วยดับไฟเคลื่อนที่ รองรับการปฏิบัติงานภาคสนามในพื้นที่แบบเชิงรุก ทั้งนี้ ยังมีศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เพื่อบูรณาการปฏิบัติงานอีกทางหนึ่ง