Select Page

ทำเนียบบุคลากร

นายสุเทพ เกตุเวชสุริยา
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9
(อุบลราชธานี)
นายสุมิตร ช้อยเพ็ง
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า
นายสัณหวัช สิริทวี
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าอุบลราชธานี
นายณัฐวุฒิ จินารัตน์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร
นางขวัญจติร โสภิตชา
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก-ยอดมน
นายจารุพัฒน์ มาลัย
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม
นายณัฐวุฒิ เฟื่องขจร
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา
นายธานี สังข์ศิริคุปต์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูสิงห์ภูผาผึ้ง-
ภูสระดอกบัว
นายจิรนิติ เชิงสะอาด
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่ายอดโดม
นายสิทธิศักดิ์ สิทธิ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าดงบังอี่-
ถ้ำผาน้ำทิพย์
นายนริศร์พงค์ ชำนาญบริรักษ์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าห้วยทับทัน-
ห้วยสำราญ
นายนิวัฒน์ สงมา
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูผาเทิบ-ภูผายล
นางสาวกาญจนา คำแก้ว
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐาน
นางสาวกาญจนา คำแก้ว
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ห้วยบางทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร
นางสาวญารวี บุณคำ
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
นายไซยชนะ สุยะลา
พนักงานราชการ
นางสาวกลิ่นผกา สารชาติ
พนักงานราชการ
นายนรินทร์ ยากุล
พนักงานราชการ
นายคทาหัตถิ์ คณิตถการ
พนักงานราชการ