Select Page

พื้นที่รับผิดชอบ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ รับผิดชอบบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 

พื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 6 จังหวัด

1. อุบลราชธานี

   2. ศรีสะเกษ

   3. ยโสธร

   4. อำนาจเจริญ

   5. สุรินทร์

   6. มุกดาหาร

สถานีควบคุมไฟป่า ประกอบด้วย 11 สถานี

   1. สถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก-ยอดมน

   2. สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม

   3. สถานีควบคุมไฟป่ายอดโดม

   4. สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร

   5. สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา

   6. สถานีควบคุมไฟป่าภูผาเทิบ-ภูผายล

   7. สถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐาน

   8. สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ห้วยบางทรายฯ

   9. สถานีควบคุมไฟป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ

   10. สถานีควบคุมไฟป่าภูสิงห์ภูผาผึ้ง-ภูสระดอกบัว

   11. สถานีควบคุมไฟป่าดงบังอี่-ถ้ำผาน้ำทิพย์