Select Page

ภารกิจหน้าที่

บทบาท ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ

      ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) มีหน้าที่รับผิดชอบและดำเนินงานตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในส่วนของงานวิชาการด้านไฟป่า ดังนี้

  1. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแผนปฏิบัติงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่รับผิดชอบ
  2. ศึกษา วิเคราะห์ กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน
  3. ดำเนินการศึกษา วิจัยความรู้ทางวิชาการและวิทยาการสมัยใหม่ควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
  4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ได้กำหนดหน่วยงานภายในเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

  1. ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบ

           1.1 ปฏิบัติงานสารบรรณทั่วไป และงานธุรการของส่วน

           1.2 ปฏิบัติงานด้านบุคลากรของส่วน

           1.3 ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุของส่วน

           1.4 ปฏิบัติงานด้านงานอาคารสถานที่

           1.5 ปฏิบัติงานราชพิธี และพิธีการต่างๆ

           1.6 การจัดประชุมส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

           1.7 ประสานงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. ฝ่ายวิชาการและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบ

           2.1 งานวิจัยและพัฒนา

               2.1.1 สำรวจและวิเคราะห์สถานการณ์ไฟป่า จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุมไฟป่าและหมอกควัน

               2.1.2 วิจัยและศึกษารูปแบบในการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน และให้มีการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมในการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน

               2.1.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านวิชาการและงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานควบคุมไฟป่าในสังกัด หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำข้อมูลและผลการวิจัยและพัฒนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

              2.1.4 ประสานงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

              2.1.5 จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน/สื่อประชาสัมพันธ์/เอกสารทางวิชาการอื่นๆ ด้านการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน

          2.2 งานแผนงาน ติดตามและประเมินผล

               2.2.1 จัดทำและตรวจสอบแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานในสังกัด ให้สอดคล้องและรองรับแผนงานและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

               2.2.2 กำหนดแผนในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช หรือแผนงานที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) กำหนด

               2.2.3 รวบรวมรายงานแผนและผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด จัดทำเป็นภาพรวมของส่วน แล้วรายงานให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ

              2.2.4 จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถิติการเกิดไฟป่า การตรวจสอบข้อมูล Hotspot และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางภาคพื้นดิน

              2.2.5 จำแนกพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า

              2.2.6 จัดทำรายงานประจำปี

              2.2.7 จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

              2.2.8 จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

              2.2.9 จัดทำแผนงาน และคำของบประมาณ

              2.2.10 ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

              2.2.11 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

              2.2.12 จัดทำแผนแม่บทการปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าและหมอกควันของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

              2.2.13 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าและหมอกควันของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

              2.2.14 ประสานงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. ฝ่ายปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบ

           3.1 รณรงค์และประชาสัมพันธ์ โดยทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ พร้อมทั้งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมไฟป่าให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจถึงอันตรายและโทษที่เกิดจากไฟป่าและหมอกควัน วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้ป่ามีความรัก หวงแหน เห็นประโยชน์และคุณค่า ก่อเกิดการมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรป่าไม้

           3.2 ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าและหมอกควัน โดยประสานงาน สนับสนุน หรือร่วมปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมไฟป่า ดับไฟป่า กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

           3.3 ดำเนินการจัดฝึกอบรมและจัดเวทีเสวนา ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมไฟป่าและ หมอกควัน แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนประชาชนทั่วไป

           3.4 จัดทำแผนระดมพลดับไฟป่า / การฝึกซ้อมแผน / การระดมสรรพกำลัง

           3.5 จัดทำประกาศเขตควบคุมไฟป่า

           3.6 ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ / มาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาพรวมของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

           3.7 การบินตรวจสภาพป่า

           3.8 รวบรวมรายงานผลผลปฏิบัติงานตามแบบ ฟป. ต่างๆ ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกำหนด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานจัดทำแนวกันไฟในภาพรวมของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

           3.9 ประสานงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. สถานีควบคุมไฟป่า มีหน้าที่รับผิดชอบ

          4.1 ปฏิบัติงานด้านการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ

          4.2 ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานส่วนกลางตามสายการบังคับบัญชา

          4.3 ดูแล รักษาทรัพย์สินราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

          4.4 ประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

***************************************