Select Page

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริหารจัดการ ป้องกัน และควบคุมไฟป่า เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

พันธกิจ (Mission)

1. กำหนดแผนปฏิบัติการ กำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านการควบคุมไฟป่า
2. ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาวิชาการและเทคนิคด้านการจัดการควบคุมไฟป่า พร้อมทั้งให้บริการทางวิชาการด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า
3. ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมไฟป่าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน