Select Page

สถานีควบคุมไฟป่า 11 แห่ง

สถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก-ยอดมน

สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม

สถานีควบคุมไฟป่ายอดโดม

สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร

สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา

สถานีควบคุมไฟป่าภูผาเทิบ-ภูผายล

สถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐาน

สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ห้วยบางทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร

สถานีควบคุมไฟป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ

สถานีควบคุมไฟป่าภูสิงห์ภูผาผึ้ง-ภูสระดอกบัว

สถานีควบคุมไฟป่าดงบังอี่-ถ่ำผาน้ำทิพย์