Select Page

อัตรากำลัง

          อัตรากำลัง ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา ของส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

ตำแหน่ง จำนวน (คน)
ข้าราชการ 13
พนักงานราชการ 56
พนักงานจ้างเหมา 4
รวมทั้งสิ้น 73

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563