Select Page

ข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของหน่วยงาน

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยง

สถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก-ยอดมน

สถานีควบคุมไฟป่าห้วยบางทรายอันเนื่องมาจาพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร

สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา

สถานีควบคุมไฟป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ

สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร

สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม

สถานีควบคุมไฟป่าภูผาเทิบ-ภูผายล

สถานีควบคุมไฟป่าภูสิงห์ภูผาผึ้ง-ภูสระดอกบัว

สถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐาน

สถานีควบคุมไฟป่าภูสระดอกบัว-ถ้ำผาน้ำทิพย์

สถานีควบคุมไฟป่ายอดโดม