Select Page

สถิติการเกิดจุดความร้อน (Hotspot)

           1. สรุปข้อมูลผลการตรวจสอบภาคพื้นดินของจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมจำนวนทั้งสิ้น  6 จังหวัด ได้แก่  อุบลราชธานี  มุกดาหาร  ศรีสะเกษ  สุรินทร์ อำนาจเจริญ  และยโสธร

 

     2. สรุปข้อมูลผลการตรวจสอบภาคพื้นดินของจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัด  รวมจำนวนทั้งสิ้น  11  สถานี
          1. สถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก-ยอดมอน
          2. สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม
          3. สถานีควบคุมไฟป่ายอดโดม
          4. สถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร
          5. สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา
          6. สถานีควบคุมไฟป่าดงบังอี่ – ถ้ำผาน้ำทิพย์
          7. สถานีควบคุมไฟป่าภูสิงห์ภูผาผึ้ง – ภูสระดอกบัว
          8. สถานีควบคุมไฟป่าห้วยทับทัน – ห้วยสำราญ
          9. สถานีควบคุมไฟป่าภูผาเทิบ – ภูผายล
          10. สถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐาน
          11. สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ห้วยบางทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร