Select Page

สถิติการดับไฟป่า

สถิติการดับไฟป่าแยกตามสถานีควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถิติการดับไฟป่าแยกตามจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถิติการดับไฟป่าย้อนหลัง

 ตั้งแต่พี่ พ.ศ. 2555 – ถึงปัจจุบัน

เก็บข้อมูลสถิติโดยส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)