Select Page

สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา

นายณัฐวุฒิ เฟื่องขจร

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา

[fa class=”fas fa-lg fa-phone-square-alt”] : 084-3704304

สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตั้งอยู่ที่บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 10 ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พิกัด ภูมิศาสตร์ท่ีตั้งที่ทําการละติจูดที่ N 14 30 246 E 104 16 365 หรือพิกัดทาง 48 P 421658 UTM 1603062 พื้นที่รับผิดชอบของสถานีฯ ประมาณ 380 ตารางกิโลเมตร หรือ 237,500 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ เขตรกัษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งกําเนิดต้นนํ้า หลายสาย อีกทั้งยัง มีไม้เศรษฐกิจขึ้นอยู่เป็นจํานวนมาก เช่น ไม้ประดู่ ไม้พะยูง ไม้มะค่าโมง ไม้ชิงชัน ไม้แดง เป็นต้น อีกท้ังยังมีแปลงปลูกป่า FPT และสวนป่าของหน่วยจัดการต้นน้ําห้วยสวายรวมอยู่ด้วย ครอบคลุมพื้นที่ ตําบลไพรพัฒนา ตําบลดงรัก ตําบล โคกตาล อําเภอภูสิงห์ ตําบลปรือใหญ่ อําเภอขุขันธ์ และตําบลกันทรอม ตําบลห้วยจันทร์อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ บริเวณพื้นที่มีธรรมชาติท่ีสวยงาม และหน้าสนใจอย่างยิ่ง เช่น น้ำตก ผลาญหิน หน้าผาและสัตว์ป่านานาชนิด

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.